šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

24 mei 2023

Reading time

1 minute

Week zonder Afval: de uitdagingen van lunchverpakkingen

In ons drukke werkleven is de lunch vaak een snelle maaltijd die we onderweg of op het werk consumeren. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de lunchverpakkingen nadat we ze hebben gebruikt? In dit blog duiken we in de wereld van lunchverpakkingen en bekijken we welke uitdagingen dit met zich meebrengt.

Wat zijn lunchverpakkingen?

Lunchverpakkingen zijn zakjes, flesjes en andere materialen die worden gebruikt om voedsel en dranken te verpakken en te vervoeren voor de lunch. Ze kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals plastic, papier, aluminiumfolie, glas en biologisch afbreekbare materialen.

Hoe worden lunchverpakkingen verwerkt?

De verwerking van lunchverpakkingen hangt af van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. We bekijken veelvoorkomende materialen en hoe ze worden verwerkt:

  • Plastic: Veel lunchverpakkingen zijn gemaakt van plastic, zoals wegwerpbare plastic zakjes, flesjes en verpakkingen. Het probleem met plastic is dat het niet biologisch afbreekbaar is en honderden jaren kan duren om af te breken. Plastic lunchverpakkingen worden meestal ingezameld en gerecycled. Het recyclageproces omvat het sorteren, reinigen en versnipperen van het plastic, waarna het kan worden omgezet in nieuwe producten.

  • Papier en karton: Lunchverpakkingen van papier en karton, zoals papieren zakjes, sandwichwraps en kartonnen doosjes, zijn over het algemeen beter biologisch afbreekbaar. Deze verpakkingen kunnen worden gerecycled en omgezet in nieuw papier of karton.

  • Aluminiumfolie: Hoewel aluminiumfolie recyclebaar is, wordt het vaak niet apart ingezameld. Het kan echter samen met ander metaalafval worden ingezameld en gerecycled.

  • Glas: Glazen lunchverpakkingen, zoals potten of flessen, kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Glas is een materiaal dat oneindig kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.

featured-image-lunch

De grootste uitdaging van lunchverpakkingen

  • Alternatieven: Een salade of een broodje gezond uit de supermarkt, veel lunchverpakkingen zijn gemaakt van plastic. De grootste uitdaging is dan ook het vinden van geschikte alternatieven voor plastic lunchverpakkingen. Hoewel er biologisch afbreekbare en composteerbare materialen beschikbaar zijn, kunnen ze soms minder functioneel of duurder zijn dan plastic.

  • Gedrag: Het verminderen van het gebruik van plastic lunchverpakkingen vereist ook een gedragsverandering bij consumenten, bedrijven en de samenleving als geheel. Bewustwording, educatie en het bevorderen van duurzame keuzes kunnen bijdragen aan het aanpakken van deze uitdaging.

  • Recycling: Lunchverpakkingen met meerdere materialen, zoals papier met een plastic of aluminium laag, of plastic met een papieren wrapper, vormen een uitdaging voor recycling. Het scheiden van deze materialen is lastig en veel recyclingfaciliteiten zijn er niet op ingericht.

Tips of ideeƫn?

Heeft u tips of ideeĆ«n voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.