📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

13 mei 2024

Reading time

3 minutes

Van PPWD naar PPWR: verduurzaming van verpakkingsmateriaal wordt minder vrijblijvend

Met de PPWD maakte u al kennis in een eerder blog. Sinds 1994 is de Packaging & Packaging Waste Directive een vast begrip in ons streven om de afvalberg te reduceren. Dit pakket van Europese maatregelen en verplichtingen heeft tot doel de ecologische voetafdruk van verpakkingen en verpakkingsafval te beperken. 

De PPWD bleek echter te vrijblijvend. De nationale autoriteiten mogen deze Europese richtlijn op hun eigen manier implementeren. Het gevolg was een gebrek aan harmonisatie tussen de EU-lidstaten. Daarom is er nu een update van deze wetgeving: de PPWD gaat over in de PPWR, de Packaging & Packaging Waste Regulation. Maar wat betekent dat voor uw organisatie?

PPWR vervangt PPWD: wat betekent dat voor u?

Hebt u als bedrijf met verpakkingen te maken, dan staat u voor een nieuwe uitdaging én kans met de invoering van de PPWR. Waar de PPWD de implementatie aan de lidstaten zelf overliet, stelt de PPWR de regulering nu gelijk voor heel Europa, met het oog op concrete resultaten in afvalvermindering. Dat vraagt van uw bedrijf een effectieve strategie:

  • Beperking van volume en gewicht: gebruik lichtere materialen, verminder de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en verpak producten efficiënter.
  • Herbruikbaar en recyclebaar ontwerp: de focus ligt op het ontwerpen van verpakkingen die meerdere keren gebruikt kunnen worden en gemakkelijk te recyclen zijn. Kies voor verpakkingen die hergebruik en recycling stimuleren.
  • Design for recycling: verpakkingen moeten zo ontworpen worden dat ze zonder problemen gerecycled kunnen worden. Dit omvat het gebruik van recyclebare materialen, de keuze voor uniforme ontwerpen en het vermijden van schadelijke stoffen.
  • Toename van gerecyclede materialen: Europa wil het aandeel gerecyclede materialen in kunststof verpakkingen verhogen, met als ambitieus doel om tegen 2030 minstens 65% van alle kunststof verpakkingen te recyclen.
  • Verbetering van infrastructuur: er wordt ingezet op een betere infrastructuur voor het verzamelen en sorteren van verpakkingen.

Deze veranderingen bieden u de juiste handvaten om uw bedrijfsvoering nog beter op verduurzaming af te stemmen. 

Economische en ecologische vooruitgang: een gedeelde verantwoordelijkheid

Naast concrete streefdoelen op het gebied van productie en recycling is er meer nodig. Laten we dieper ingaan op andere belangrijke punten die de PPWR voor ogen heeft:

  1. Producenten nemen hun verantwoordelijkheid: producenten worden aangespoord om hun verpakkingsstrategie te heroverwegen. Lichtere materialen, minder verpakkingsmateriaal en efficiëntie zijn de sleutelbegrippen. Producenten moeten investeren in hergebruik en recycling. Maar dat is niet alles. Ze moeten ook consumenten informeren over de juiste manier om hun verpakkingen weg te gooien.
  2. Zwerfafval aanpakken: de Europese Unie zet zich in voor de reductie van zwerfafval. Strengere regels voor het op de markt brengen van wegwerpverpakkingen zijn opgenomen in de SUP (zie verder).
  3. Innovatie als drijvende kracht: de toekomst duurzamer maken vraagt creativiteit en innovatie. En dat wil Europa stimuleren. De EU moedigt onderzoek en ontwikkeling aan via subsidies en deelt beste praktijken: van slimme materialen tot uitgekiende ontwerpen.

PPWR: een nieuwe visie op verpakkingen

Europa streeft naar een betere toekomst met de PPWR, gericht op het verminderen van verpakkingsafval. Tegen 2030 mikt het op een 15% lichtere verpakkingsvoetafdruk ten opzichte van 2019. Speciale aandacht gaat naar plastic met een reductie van 30% in afval. Hergebruik en hervulling, recyclebaarheid, het verhogen van gerecycled materiaal in verpakkingen en reductie van zwerfafval zijn hierbij de wegen die moeten bewandeld worden.
Voor uw bedrijf is dit op korte termijn wellicht een investering, maar op de lange termijn voldoet u ermee aan het milieubeleid en zorgt u voor efficiënter materiaalgebruik en verminderde afvalverwerkingskosten.

Met PPWR en SUP naar een circulaire verpakkingseconomie

De SUP-richtlijn (Single Use Plastics) en de PPWR zijn twee cruciale regelgevende instrumenten van de EU die zich richten op het verminderen van verpakkingsafval en de milieu-impact van plastic. De SUP verbiedt wegwerpplastic zoals rietjes, terwijl de PPWR eisen stelt aan alle verpakkingen voor hergebruik en recycling.

Hoewel de SUP en de PPWR verschillende benaderingen hebben, delen ze hetzelfde doel: het terugdringen van verpakkingsafval, het bevorderen van hergebruik en recycling, en het verhogen van de verantwoordelijkheid van producenten. Ze leiden de weg naar een circulaire economie.

Voor uw bedrijf heeft de SUP directe gevolgen door het verbod op bepaalde wegwerpplastic producten. De PPWR heeft invloed door de vereisten die het stelt aan organisaties om te voldoen aan recycling- en hergebruikdoelstellingen voor verpakkingsmaterialen, en de verplichting om hierover te rapporteren. Dat betekent dat uw bedrijf zich moet aanpassen aan deze regelgeving om te voldoen aan de nieuwe duurzaamheidsstandaarden inzake verpakkingen.

biobased-plastics-header

Een afvalvrije toekomst: zo gaat u te werk

De cijfers liegen er niet om: de hoeveelheid plastic verpakkingsafval stijgt. Recycling is nog te beperkt haalbaar en de hoeveelheid plastic verpakkingsafval per persoon is in 10 jaar met 27% gestegen. Daarom zijn strenge regels voor de verpakkingsindustrie nodig. De SUP-richtlijn is al van kracht sinds 2021. De lidstaten hadden de tijd tot 2023 om de richtlijn in hun nationale wetgeving om te zetten. De PPWR is nog niet in werking, maar de verwachting is dat deze in 2024 of 2025 van kracht zal worden.

Navigeren door de complexiteit van wetgeving en rapportageverplichtingen kan overweldigend zijn. Milgro begrijpt deze uitdagingen en staat klaar om u te begeleiden. De SUP- en PPWR-regelgevingen brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Ze dagen bedrijven uit om duurzamer te opereren en hun concurrentiepositie te verbeteren. Door vooruit te lopen op deze nieuwe regels en te investeren in duurzame praktijken, wapenen bedrijven zich tegen de toekomstige uitdagingen van afval.

Als expert in het verminderen van afvalstromen werkt Milgro samen met u om ervoor te zorgen dat waardevolle grondstoffen niet als afval eindigen. We streven ernaar afval te minimaliseren en vinden voor het onvermijdelijke afval de meest geschikte verwerkingsmethoden binnen ons uitgebreide netwerk van verwerkers. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw kernactiviteiten.

Meer weten over deze wetgeving en over onze dienstverlening? Boek een afspraak!

mockup-whitepaper-logistiek

Meer weten? Download de whitepaper over verpakkingen

Lees hoe de sector logistiek omgaat met de uitdagingen én oplossingen die verpakkingen en duurzaamheid met zich meebrengen.

Download whitepaper