šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

10 mei 2022

Reading time

3 minutes

Hoe je afvalmanagement duurzaam inkoopt

Het optimaliseren van het afvalmanagement is een belangrijke stap richting het verduurzamen van je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je afvalmanagement duurzaam inkoopt?

Wat is duurzaam inkopen?
Duurzaam inkopen, of beter, maatschappelijk verantwoord inkopen is vandaag de dag haast de standaard voor inkopers. Waar eerder de laagste prijs het belangrijkste criterium was, worden nu in aanbestedingen en tenders andere indicatoren meegewogen. Bijvoorbeeld hoe organisaties met hun inkoop de negatieve impact op het milieu verminderen, en ook sociaal een steentje bijdragen. Onder duurzaam inkopen vallen onder meer milieu- en klimaatvriendelijk inkopen, circulair inkopen, biobased inkopen, sociaal inkopen met aandacht voor social return en internationale sociale voorwaarden. De komende jaren wordt de aandacht voor circulair inkopen, local sourcing en klimaatneutraal inkopen alleen maar groter, is de verwachting. Duurzaam inkopen staat dan ook hoog op de trendlijst voor inkoopmanagers.

Waarom duurzaam inkopen?

Dat duurzaam inkopen voor een inkoopafdeling hoog op de agenda staat, heeft een aantal redenen. Met een duurzaam inkoopbeleid kunnen risicoā€™s op het gebied van mensenrechten, belastingontduiking, corruptie, grondstoffenschaarste en daarmee standstills worden geminimaliseerd. Een andere belangrijke reden voor duurzaam inkopen heeft te maken met de klimaatproblematiek, die urgent is en steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte ligt. Het laatste IPCC-rapport onderschrijft dit. De mondiale klimaatafspraken en de scherpere Nederlandse klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat duurzaamheid steeds concreter in wet- en regelgeving is verankerd. Denk bijvoorbeeld aan de naderende Europese richtlijn, de Corporate Sustainable Reporting Directive, die organisaties verplicht onder andere te rapporteren hoe zij ketenverantwoordelijkheid nemen. Verder kan een duurzaam inkoopbeleid positieve impact hebben op de reputatie van een organisatie, en zien ook steeds meer boardrooms dit.

Hoe pak je dit aan voor duurzaam afvalmanagement?

Hoe bind je de juiste leverancier voor het afvalmanagement aan je organisatie? En hoe zorg je dat de focus niet alleen ligt op de financiƫle parameters, maar ook op sociale, ethische en ecologische indicatoren?

 • Geef identiteit aan afval

  Voor duurzaam afvalmanagement zijn er inmiddels verschillende tools en methodieken die inkopers mee kunnen nemen bij hun inkoopbeleid. Zo geven databases als Madaster en de Raw Materials Database een identiteit aan materialen zodat het geen afval meer is. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan de materiaalgebonden CO2-footprint van producten, componenten en grondstoffen en zijn er tools die deze impact kunnen meten. Zo kunnen bedrijven daar ook op sturen. Stuk voor stuk manieren om de waarde van grondstoffen te monetariseren.
 • Verschuif het eigenaarschap

  Het eigenaarschap van materialen, grondstoffen en producten verschuift ook. Rekenen volgens de Total Cost of Ownership (of Total Cost of Wastein het geval van afvalmanagement) maakt langzaam plaats voor Total Cost of Usership, waarbij de waarde van het gebruik van grondstoffen en materialen leidend is, niet het bezit.
 • Maak gebruik van keurmerken

  Verder zijn er keurmerken die de duurzaamheid van een leverancier beoordelen, zoals Ecovadis. Daarnaast helpt de ISO 20400 richtlijn organisaties om een inkoopproces maatschappelijk verantwoord in te richten. Dit alles stuwt duurzaam inkopen steeds nadrukkelijker richting circulair inkopen. Onder meer expertisecentra als Pianoo en Nevi stimuleren met het platform ikwilcirculairinkopen.nl dat organisaties hun inkoopprocessen baseren op de uitgangspunten van de circulaire economie. Op die manier werken we samen aan een circulaire economie in Nederland uiterlijk in 2050.
 • Gebruik een geschikte inkoopmethode

  Ook de het kiezen van de juiste inkoopmethode is cruciaal voor het duurzaam inkopen van afvalmanagement. Traditioneel werden inkoopprocedures strak neergezet, waardoor de ruimte voor innovatie en initiatief van de opdrachtnemer beperkt bleef. De scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was hard. Voor duurzaam afval/grondstoffenmanagement is het belangrijk de expertise van leveranciers optimaal te benutten. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een duurzame insteek via best value procurement, die gestoeld is op partnerships en prestatieafspraken, kan een organisatie meer leunen op de expertise van de leverancier. Die wordt ingezet op zijn kwaliteiten, in dit geval zijn kennis en ervaring op het gebied van grondstoffenmanagement. Het stimuleren van de dialoog tussen opdrachtgever en -nemer wordt onderschreven in het Rijksprogramma Beter Aanbesteden.

Kies de juiste mix

De juiste mix van methode, keurmerken en uitgangspunten biedt een organisatie de uitgelezen kans om niet alleen het afvalmanagement duurzaam in te richten, maar daarmee ook de primaire bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en te verduurzamen. Milgro ondersteunt organisaties bij het verduurzamen van het afvalmanagement, het grip houden op grondstoffenstromen Ć©n daarmee het verduurzamen van de complete bedrijfsvoering.

Over Milgro

De missie van Milgro is het managen van natuurlijk kapitaal te integreren in bedrijfsvoering van organisaties om daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze missie realiseren onze wij door het toepassen van onze bewezen technologie, methodiek en aanpak. Met als resultaat winstgevende duurzaamheid: earth & earn together. 

 

Op de hoogte blijven?

Regelmatig publiceren wij artikelen en blogs over de circulaire economie en duurzaam afval- en grondstoffenmanagement. Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.