🗑️

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

9 december 2021

Reading time

3 minutes

Afvaltarieven zijn geen afvalkosten. Let op de Total Cost of Waste

Uitgaan van Total Cost of Ownership (TCO) raakt steeds meer ingeburgerd in ons economisch denken. Want de aanschafprijs is natuurlijk lang niet hetzelfde als de totale kosten van een product of dienst. Dit principe is uitstekend te vertalen naar afvalmanagement. We noemen dat Total Cost of Waste (TCW). 

Wie uitsluitend kijkt naar de laagste prijs per eenheid product denkt misschien het beste af te zijn, maar gaat voorbij aan het bredere plaatje en aan de lange termijn - en aan alle bijkomende kosten, die lang niet altijd inzichtelijk zijn. Het is daarom verstandig om bij de aanschaf van een product of dienst alle kosten mee te nemen, tot en met het moment dat er afstand van wordt gedaan aan het einde van de levensduur. Deze benadering gaat uit van de Total Cost of Ownership (TCO).

Van TCO naar TCW

Ook bij het maken van inkoopkeuzes voor afvalmanagement worden tarieven vaak nog centraal gesteld. Natuurlijk zijn die niet onbelangrijk en bovendien lijken ze gemakkelijk te beoordelen. Maar ook voor afvalmanagement is het goed om breder te kijken dan naar het afvaltarief alleen.

We spreken dan niet over Total Cost of Ownership, maar over Total Cost of Waste (TCW). Dus, wat zijn de totale directe en indirecte kosten van afvalmanagement, over de gehele looptijd van het contract? Naast het tarief van een ton afgevoerd afval hebben minimaal drie andere factoren invloed op de Total Cost of Waste: de kwaliteit van het afvalbeheerproces, de behaalde afvalprestaties én duurzaamheid.

Kwaliteit: digitaal afvalmanagement als basis

Kwaliteit gaat over meer dan de vraag of een organisatie volledig operationeel wordt ontzorgd. Kwaliteit betekent ook het vermogen van een organisatie om een beheerst afvalmanagementproces te organiseren en alle kosten inzichtelijk en controleerbaar te maken. Hiervoor is een digitaal afvalmanagementsysteem cruciaal.

Met een digitaal systeem wordt het makkelijker om tot betrouwbare en volledige afvaldata te komen en die te monitoren. Bovendien stelt het organisaties in staat om afvalrapportages te maken, facturen te controleren en kwaliteits- of milieuaudits uit te voeren.

Met betrouwbare data als basis zijn organisaties ‘in control’ en kunnen indirecte kosten van afvalbeheer omlaag worden gebracht. Dit zijn kosten die vaak niet worden gemeten en dus niet worden meegenomen. Bovendien zijn data en inzicht onmisbaar om te kunnen sturen op betere afvalprestaties. Ook langs die weg kunnen de Total Cost of Waste worden verlaagd.

Basis op orde? Dan sturen op afvalprestaties

Vanuit een beheerst proces en data kan worden gestuurd op betere afvalprestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het minimaliseren van restafval, optimale scheiding en daardoor de beste kwaliteit van monostromen, en aan het reduceren van het aantal transportbewegingen. Dit zijn voorbeelden van directe afvalkosten die deel uitmaken van de Total Cost of Waste.

Vanuit inzicht kunnen ook andere (indirecte) kosten worden verlaagd. Belangrijk hierin zijn de kosten van interne afvallogistiek: feitelijk de arbeidskosten die gemoeid zijn met de interne inzameling en afvoer. Zeker binnen logistieke omgevingen zijn deze kosten aanzienlijk en is er vaak een aanzienlijk besparingspotentieel.

Van duurzaamheid naar winstgevende duurzaamheid

Tot slot heeft ook duurzaamheid een plaats in afvalbeheer dat uitgaat van Total Cost of Waste. Het meest concreet en actueel is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de wijze waarop het afvalbeheer is ingericht. Nu steeds meer CO2 wordt beprijsd (en de prijs oploopt) is het mogelijk ook de duurzaamheidsprestatie te vertalen naar kosten.

Met kwalitatief, prestatiegericht én duurzaam afval- en grondstoffenmanagement gaan de Total Cost of Waste (TCW) omlaag. En daarmee komt winstgevende duurzaamheid binnen bereik: lagere kosten en verbeterde duurzaamheid gaan hand in hand. Earth & earn together.

Van lineair naar circulair

Het is goed om te beseffen dat een benadering op basis van Total Cost of Waste gebaseerd is op een lineair afval-perspectief. Denken en handelen vanuit TCW is een belangrijke en noodzakelijke tussenstap in de richting van een circulair perspectief. Er wordt dan niet langer over waste gesproken, maar over grondstoffen. Het potentieel voor bedrijven is daarmee veel groter, omdat deze benadering uitgaat van de kosten en opbrengsten van natuurlijk kapitaal. Door natuurlijk kapitaal goed te managen, kunnen organisaties feitelijk het rendement op grondstoffen vergroten. Dit thema zal de komende jaren een hoge vlucht nemen. Milgro blijft haar opdrachtgevers hierin meenemen.

Stappen naar duurzame inkoop afval- en grondstoffenbeheer

  • Perspectief verleggen van afvaltarieven naar Total Cost of Waste
  • Digitaal afvalmanagement als basis nemen voor optimaliseren afvalprestaties
  • Duurzaamheid meewegen en sturen op winstgevende duurzaamheid
  • Circulaire kansen benutten en rendement op natuurlijk kapitaal vergroten

Inkoop heeft de sleutel voor duurzaam beleid

Breder kijken dan scherpe afvaltarieven geeft inkopers een interessante sleutel in handen voor een duurzamer én winstgevender inkoopproces. Ze werken daarin samen met operationele, facilitaire, duurzaamheids- en financiële afdelingen van organisaties. Zo wordt afvalmanagement (of beter: grondstoffenmanagement) integraal onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering.

Meer weten over Total Costs of Waste?

Milgro ondersteunt bedrijven bij het invoeren van duurzaam afval- en grondstoffenmanagement, onder andere door Total Costs of Waste als uitgangspunt te nemen. Meer weten over hoe we dit doen? Lees meer over digitaal afvalmanagement of download de factsheet.

New call-to-action

 

Op de hoogte blijven van Milgro? Volg ons op LinkedIn