šŸ—‘ļø

Webinar op 25 jan 2024 over

Grip op afval > Schrijf je nu in

Auteur

Milgro

Datum

9 oktober 2023

Leestijd

2 minuten

Hoe Science-Based Targets de grondstoffentransitie kunnen versnellen

Duurzame doelen krijgen pas echt betekenis als ze wetenschappelijk onderbouwd zijn. Door te werken met Science-Based Targets (SBTs) zorgen bedrijven ervoor dat hun milieuplannen ambitieus genoeg zijn om de Parijse klimaatdoelen te halen. Aan de slag gaan met de grondstoffentransitie kan bedrijven hierbij helpen.

Een grondstoffenstroom hergebruiken. Een productielijn opnieuw en duurzaam ontwikkelen. Overstappen op herbruikbare koffiebekers. Vegetarische lunches in het bedrijfsrestaurant. Het aandeel restafval halveren. Allemaal nobele en duurzame doelen. Maar hoe weet u in hoeverre ze voldoende zijn om uw bedrijf in lijn te brengen met wat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5Ā°C ten opzichte van het pre-industriĆ«le niveau?

Wetenschappelijk onderbouwde doelen

Daarom zijn er de Science-Based Targets (SBTs) bedacht. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde duurzame doelen die een einde maken aan allerlei meningen en discussies over ambities rond klimaatdoelen. Door te voldoen aan de SBTs werken bedrijven gericht aan het terugdringen van hun uitstoot. Hoeveel de reductie moet zijn, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het land waarin het opereert. Dat hebben wetenschappers van over de hele wereld allemaal netjes berekend. 

De targets zijn ontwikkeld en worden beheerd door het Science-Based Targets Initiative, een groep organisaties waaronder het Wereld Natuur Fonds en het World Research Institute. Bedrijven kunnen hun doelen laten toetsen door het SBTi. Zo laten ze zien dat hun inspanningen om uitstoot te verminderen op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd.

Grondstoffentransitie en de Science-Based Targets

Science-Based Targets zijn primair gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dan wordt vaak gedacht aan het besparen van energie of het duurzaam opwekken ervan. Maar werk maken van de grondstoffentransitie kan ook flink helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 

Grondstoffengebruik verminderen verlaagt CO2-uitstoot

Denk maar aan het efficiƫnter gebruik van grondstoffen. Veel productiebedrijven gaan nog steeds tamelijk losjes om met hun grondstoffen. Er blijft veel over, of er wordt niet het optimale rendement gehaald uit de grondstof. Door minder grondstoffen te gebruiken, daalt ook de uitstoot van broeikasgassen. Het is aan te raden de bestaande productieprocessen kritisch tegen het licht te houden. Waar nodig kunnen deze worden gestroomlijnd. Of kunnen nieuwe productiemethodes worden ontwikkeld.

Op zoek naar hernieuwbare grondstoffen

Niet alleen efficiĆ«nter gebruik van grondstoffen helpt, ook de overstap naar alternatieve duurzame grondstoffen draagt bij aan minder uitstoot. En draagt bij aan het versnellen van de grondstoffentransitie. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om nieuwe innovaties en technologieĆ«n te ontwikkelen.

Science-Based Targets en de circulaire economie

Door minder en duurzame grondstoffen in te zetten voor het productieproces wordt ook de hele toeleveranciersketen positief beĆÆnvloed. Toeleveranciers worden gestimuleerd hun grondstoffen, producten en processen te verduurzamen. Aan het einde van de keten dienen zich mogelijk nieuwe spelers aan, die restmateriaal op een duurzame manier weer terug brengen in de keten. Zo stimuleren de Science-Based Targets de circulaire economie.

 

Aan de slag met de Science Based Targets

Steeds meer bedrijven committeren zich aan de Science Based Targets. Logisch ook, hun klanten zijn geneigd ā€“ en ook tenders vragen dit ā€“ om te kiezen voor producten met een lage ecologische voetafdruk en een verantwoorde omgang met grondstoffen. Bovendien vereisen strengere regels rond verslaggeving meer openheid over onder andere ketenverantwoordelijkheid en duurzaamheid. Die toegenomen transparantie stimuleert verduurzaming van de bedrijfsvoering, en dat is meteen een volgende reden om met de Science Based Targets aan de slag te gaan.

dashboard-900x600-eco

Meer inzicht? Vraag de gratis demo aan

Bij Milgro weten we precies welke impact grondstoffenkeuzes hebben op uw ecologische voetafdruk. Daar gebruiken onze klanten ons ontwikkelde online dashboard voor. Dit inzicht brengen het voldoen aan de Science Based Targets Ć©n de Parijse klimaatdoelen dichterbij. Vraag vandaag nog een gratis demo aan

Boek demo