šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

20 november 2023

Reading time

3 minutes

ESG-ranking: loopt uw bedrijf voorop in duurzaamheid?

ESG ranking is een begrip dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt. Niet alleen consumenten hechten steeds meer waarde aan de impact van bedrijven op het milieu en de samenleving. Ook beleggers streven, naast rendement, steeds vaker ethiek en duurzaamheid na. ESG-ranking vormt daarbij een belangrijk instrument.

In dit artikel vertellen we hoe ESG-ranking werkt en illustreren we het belang van een goede score. Ook laten we zien hoe uw bedrijf de ESG-rangschikking verbetert. 

Wat is ESG-ranking?

ESG-ranking is een instrument voor het beoordelen van de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf of onderneming. Het beoordelingssysteem houdt daarvoor rekening met drie pijlers: Environment, Social en Governance (Milieu, Sociaal en Bestuur). De ESG-ranking verschaft beleggers en stakeholders inzicht in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. 

Environment: milieu

Het bedrijf als rentmeester van een natuurlijk milieu. Om te vergelijken hoe bedrijven omgaan met het milieu, omvat de ESG-ranking aspecten zoals:

 • Energieverbruik
 • Afvalbeheer
 • Vervuiling
 • Omgang met natuurlijke hulpbronnen
 • Aanpak van klimaatverandering

Social: sociaal

Ieder bedrijf vormt relaties met werknemers, leveranciers, klanten en (lokale) gemeenschappen. Om de impact daarvan te meten, kijkt de ESG-ranking onder meer naar: 

 • Arbeidsnormen
 • Gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Mensenrechten
 • Relaties met lokale gemeenschappen

Governance: bestuur

De laatste pijler verwijst naar de bestuurswijze van een bedrijf. Zo geeft de ESG-ranking onder meer informatie over:

 • Bedrijfsstructuur
 • Beloningsbeleid
 • Aandeelhoudersrechten
 • Transparantie en rapportage

ESG-criteria beoordelen

Het beoordelen van de ESG-criteria gebeurt door wereldwijd verschillende bureaus en organisaties. Voor een eerlijke vergelijking van de ESG-rankings van bedrijven, is het goed om ook te bekijken wie de beoordeling uitvoert. Bureaus en analisten kunnen namelijk werken met hun eigen methodologie en focuspunten. Daardoor kan hetzelfde bedrijf afwijkende ESG-scores verkrijgen van verschillende ESG-beoordelingsbureaus. 

Neemt u als investeerder beslissingen op basis van ESG-rankings? Raadpleeg dan zeker verschillende bronnen om de duurzaamheid van bedrijven te doorgronden. Een aantal belangrijke spelers die duurzaamheidsrangschikkingen maken op basis van ESG-criteria zijn:

 • MSCI ESG Research: internationaal toonaangevend bureau dat ESG-ratings uitvoert.
 • Sustainalytics: internationaal actief bedrijf dat gedetailleerde ESG-beoordelingen en risicoanalyses uitvoert.
 • RobecaSAM: deze dochteronderneming van Robeco publiceert jaarlijks de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).
 • ISS ESG: internationaal actief bedrijf dat ESG-oplossingen aanbiedt, zoals corporate ratings, screenings en vergelijkbare diensten. 
 • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO): deze Nederlandse vereniging promoot duurzame ontwikkeling onder beleggers en bedrijven. De VBDO publiceert regelmatig rapporten over de duurzaamheidsprestaties van Nederlandse bedrijven.
 • Veel Nederlandse banken en financiĆ«le instellingen beoordelen de duurzaamheid van investeringen op basis van hun eigen methodologieĆ«n en ESG-criteria.

Het belang van ESG-ranking

ESG-ranking is een onmisbaar, cruciaal kompas geworden. Als bedrijf is een sterke plaats in duurzaamheidsrangschikkingen om verschillende redenen erg belangrijk. 

Allereerst dienen de scores als waardevol hulpmiddel voor beleggers om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen. Een sterke ESG-ranking draagt daarom bij aan de verwerving van kapitaal via investeerders. Maar dat is niet het enige voordeel.


ESG fungeert als krachtig instrument voor risicobeheer. Het helpt bedrijven om potentiĆ«le juridische en operationele problemen te verminderen. Ook verbetert een sterke score de reputatie en merkwaarde van een bedrijf. 
ESG-belegging heeft op deze manier een aanzienlijke invloed op de financiĆ«le markt. Beleggers zien niet alleen in dat duurzaamheid de ethisch verantwoorde keuze is, maar ervaren ook de financiĆ«le voordelen ervan. 

De stijgende vraag naar ESG-conforme investeringen moedigt bedrijven aan om hun duurzame prestaties te verbeteren en rapporteren. Zo vindt een verschuiving naar een meer duurzame en verantwoordelijke bedrijfscultuur plaats.

 

ESG-rangschikking verbeteren

Is uw bedrijf op zoek naar manieren om de ESG-rangschikking te verbeteren? Neem de volledige bedrijfsvoering dan eens grondig onder de loep. Bevorder de gezondheid en veiligheid van uw werkplek. Worden arbeidsnormen voldoende nageleefd binnen uw bedrijf? Op welke manier ondersteunt uw bedrijf initiatieven vanuit de lokale gemeenschap? Is hier ruimte voor verbetering? 

Ontdek ook op welke manier uw organisatie een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Denk aan het verminderen van energieverbruik en het minimaliseren van afval. Milgro levert inzicht door middel van life performance data in uw ecologische en economische prestaties, bijvoorbeeld met een waste scan

Transparantie en rapportage

Naast het implementeren van duurzame praktijken is ook transparantie en rapportage essentieel voor een goede ESG-beoordeling. In openbare rapportages documenteert u de vooruitgang en verbeteringen omtrent ESG-criteria. 

Deze transparantie wekt vertrouwen op bij investeerders en stakeholders. Heldere rapportages vormen het bewijs van betrokkenheid en voortdurende verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

Focus op ESG: ethisch verantwoord en zakelijk slim

Consumenten, beleggers en stakeholders eisen duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid van bedrijven. Het belang van een sterke ESG-ranking voor uw bedrijf neemt alleen maar toe. Het vormt de basis voor financiĆ«le investeringen en merkloyaliteit. 
Verbeter de ESG-ranking van uw bedrijf daarom met concrete acties en transparante communicatie. Zo vergroot u uw positieve impact op de samenleving en financiĆ«le markten. Een ethisch verantwoorde keuze Ć©n zakelijk slim. 

ESG-cta

Focus op ESG: ethisch verantwoord en zakelijk slim

Direct aan de slag met uw ESG-criteria? Start dan met een CSR-strategie en integreer hiermee uw maatschappelijke verantwoordelijkheid in uw dagelijks werk en beleid. Dat stelt u in staat gemakkelijker duurzame doelstellingen te behalen en aantoonbare verbeteringen door te voeren.

Lees meer