📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

19 maart 2024

Reading time

3 minutes

Waarom de Sustainable Development Goals belangrijk blijven

Bij het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, werden ook de Sustainable Development Goals gepresenteerd. Dit zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Maar hoe korter richting dat jaartal, hoe verder de SDGs uit het zicht lijken te raken. Bovendien grijpen bedrijven, met de introductie van Europese regelgeving, ook naar andere manieren om hun duurzame voortgang te meten. Toch blijven de SDGs belangrijk. 

In de laatste Nationale monitor SDGs is geen greintje twijfel te bespeuren over het nut en de noodzaak van het aanhangen van de mondiale ontwikkelingsdoelen. Het is een onverminderd sterk en relevant raamwerk om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, staat er geschreven.  

Voortgang op de doelen blijft achter 

Maar, er zijn daarnaast zorgen, blijkt uit het onlangs verschenen VN-rapport over grondstoffen Bend the Trend. Meer mondiale crises zorgen ervoor dat de voortgang op de doelen achterblijft. Ons grondstoffengebruik is de belangrijkste oorzaak van de mondiale klimaatcrisis. En ons materiaalgebruik groeit jaarlijks gemiddeld met meer dan 2 procent.  

Ook in Nederland lijken de doelen, met het huidige tempo van verduurzaming, niet haalbaar. Met name op de milieudoelen zijn er uitdagingen. Zo zijn SDG 13, 14 en 15 in gevaar. Er is nog steeds te weinig klimaatactie, de biodiversiteit staat onder druk en onder andere overbevissing zorgt ervoor dat de doel over water ook uit het zicht raakt. 

De rol van het bedrijfsleven 

Voor het behalen van de doelen, of in ieder geval een tempoversnelling in de voortgang, wordt veel van het bedrijfsleven verwacht. Daar ligt de sleutel, stelt de monitor. De aandacht voor duurzaamheid in het bedrijfsleven groeit gelukkig, dus dat is positief. De urgentie is groot om energie te besparen en kritischer om te gaan met grondstoffen, juist omdat mondiale crises de afhankelijkheid van materiaalstromen pijnlijk blootlegt. Echter, ook in het bedrijfsleven gaat het op de gebieden biodiversiteit en transparantie in de keten achteruit. Bovendien wachten met name kleinere bedrijven met het nemen van duurzame maatregelen. 

Nieuwe aandacht voor duurzaamheid 

Nieuwe Europese wet- en regelgeving, zoals de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), laten het belang van het verzamelen en transparant maken van data over duurzaamheid weer toenemen. Het afgelopen jaar zijn verslaggevingsplichtige bedrijven massaal begonnen om met de nieuwe verslaggevingsrichtlijn te oefenen. Ook de EU Taxonomie doet haar intrede. Dit classificatiesysteem laat zien of investeringen als duurzaam te bestempelen zijn. Verder zorgen de Corporate Governance Code en de Due Dilligence Directive voor meer aandacht voor duurzaamheid in het bedrijfsleven.

Papieren tijger?

Echter, waakzaamheid is geboden, want de veelheid aan instrumenten kan ertoe leiden dat er een papieren tijger wordt gecreëerd, die niet op de praktijk aansluit, is te lezen uit de monitor. Een ander gevaar is dat de SDGs naar de achtergrond verdwijnen, met deze ‘nieuwe’ wettelijke verplichtingen. De ontwikkelingsdoelen van de VN zijn namelijk niet verplicht. Bovendien zijn critici van mening dat de SDGs te ingewikkeld zijn en te weinig concreet. Daarnaast ontbreken duidelijke en eenduidige scenario’s over hoe de doelen in 2030 te behalen. Wat opvalt na deskresearch van verschillende annual reports van Nederlandse bedrijven is dat er weliswaar wordt gerapporteerd over de SDG’s waar bedrijven aan willen bijdragen, maar veelal niet gespecificeerd in subdoelen, en ook niet concreet gekwantificeerd wat de voortgang is op de doelen. 

SDGs blijven belangrijk

Toch is het om meerdere redenen belangrijk de Sustainable Development Goals als kapstok voor duurzame ontwikkeling te blijven gebruiken. Milgro somt er drie op. 

  • Eén taal 
    Er blijft behoefte aan één gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Een positieve agenda waarin alle duurzaamheidsthema’s zijn verbonden, en dat wereldwijd. De SDGs gaan over klimaat, maar ook over armoede en gelijkheid. De SDGs gaan over gezonde economische groei, en ook over samenwerking. Juist dát overkoepelende verhaal, het verhaal over mensen, planeet en economie, wordt met de SDGs verteld.

  • Andere waarden 
    Duurzaamheid wordt vooral gemeten aan de hand van harde criteria. Een business case voor een duurzame investering. Of de reductie van CO2-uitstoot. De SDGs laten zien dat er zo veel andere waarden zijn dan euro’s of Megatons. De SDGs stimuleren onze emotionele intelligentie, niet alleen onze ratio, omgerekend in harde euro’s. Economie draait om geld, mensen niet.

  • Een duidelijke horizon 
    De SDGs worden door critici als abstract weggezet, de horizon is echter klip en klaar. Het jaar 2030 is een heldere stip aan de horizon om naartoe te werken. Door de SDGs vormt het jaartal ook mondiaal een belangrijk meetmoment van de staat van onze aarde. 

De enige manier om de SDGs te halen

Terug naar het onlangs gepubliceerde VN-rapport. Daarin staat de beste én enige manier beschreven om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen. Dat is door ons grondstoffengebruik voor voedsel, mobiliteit, wonen en energie flink te reduceren.

Action Leadership met Milgro

Wat Milgro betreft is de tijd voorbij om te vragen naar een concrete vertaling van SDGs naar bedrijfsdoelen en heldere scenario’s voor de SDGs. Voor het bedrijfsleven is het tijdperk van ‘Action Leadership’ aangebroken. Laten we in ons handelen (en in onze CSRD-jaarverslagen) vooral aan de wereld tonen dat we positieve impact kunnen maken en dat we er alles aan doen om onze impact op te schalen. Milgro levert concrete impact ten behoeve van de grondstoffentransitie en zoekt graag met u de samenwerking op. Zo kunnen we onze gezamenlijke positieve impact vergroten.

 
stappenplan-sdg-mockup

Aan de slag met de SDG's?

Download ons handige stappenplan. Daarin leest u hoe u aan de slag kunt met de SDG's in uw organisatie. 

Stappenplan