šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

23 mei 2023

Reading time

2 minutes

Week zonder Afval: de uitdagingen van wegwerpkoffiebekers

Kantoren over de hele wereld draaien op koffie. Het is de brandstof die onze werkdag aandrijft en ons helpt om de taken op ons bureau te voltooien. Maar met al die koffie komt ook een aanzienlijke hoeveelheid afval - wegwerpkoffiebekers. In dit blog gaan we dieper in op wat de grootste uitdagingen zijn die gepaard gaan met hun overvloedig gebruik op kantoren.

Wat zijn koffiebekers?

Koffiebekers zijn er in verschillende soorten en maten. Meestal zijn ze gemaakt van plastic, papier of karton. Sommige papieren bekers zijn bedekt met een dunne plastic laag om lekken te voorkomen. Ze worden gebruikt om warme dranken, zoals koffie en thee, in te serveren. Deze bekers zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en worden na gebruik meestal weggegooid.

Hoe worden koffiebekers verwerkt?

De verwerking van koffiebekers is een complex proces dat afhankelijk is van de materialen waaruit de bekers zijn gemaakt. In het geval van bekers met een plastic coating moeten ze gescheiden worden van het papier of karton voordat ze gerecycled kunnen worden. Dit proces is tijdrovend en arbeidsintensief, en het is vaak goedkoper om de bekers naar de stortplaats te sturen in plaats van ze te recyclen.

Voor bekers die wel gerecycled worden, moeten ze eerst worden verzameld en naar een recyclingfaciliteit worden gebracht. Daar worden ze vermalen en gescheiden in hun verschillende componenten. Het papier of karton kan worden gerecycled tot nieuw papierproduct, terwijl het plastic meestal wordt gebruikt voor de productie van andere plastic materialen.

Koffiebeker-featured-image

De grootste uitdagingen van koffiebekers

  • Gemak: Gemak speelt een cruciale rol in het gedrag van mensen. Het gebruik van wegwerpkoffiebekers is vaak het resultaat van gemakzucht. Ze zijn direct beschikbaar, vereisen geen reiniging en kunnen na gebruik gewoon worden weggegooid. Het aanbieden van herbruikbare bekers op kantoor kan soms als minder handig worden beschouwd, omdat ze regelmatig moeten worden schoongemaakt en meegenomen. Als het gemak ontbreekt, kan het moeilijk zijn om werknemers te motiveren om over te stappen op herbruikbare bekers.

  • Aanpassen van kantoorcultuur: De kantoorcultuur en sociale normen spelen een grote rol bij het gebruik van koffiebekers. Als het gebruik van wegwerpbekers de norm is en herbruikbare bekers niet worden aangemoedigd of ondersteund, kan het moeilijk zijn om werknemers te stimuleren hun gedrag te veranderen. Er moet een cultuur van duurzaamheid worden gecreĆ«erd, waarin herbruikbare bekers worden gewaardeerd en gestimuleerd als de standaardkeuze.

  • Gebrek aan speciale inzamelbakken: Een belangrijke uitdaging is het ontbreken van gespecialiseerde inzamelbakken voor wegwerpkoffiebekers op kantoor. Niet alle bedrijven beschikken over de juiste faciliteiten om deze bekers efficiĆ«nt te verzamelen. Dit beperkt de mogelijkheid om wegwerpbekers op grote schaal te scheiden en verhoogt de kans dat ze bij in de restafvalbak belanden.

Tips of ideeƫn?

Heeft u tips of ideeĆ«n voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.