📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

13 november 2023

Reading time

3 minutes

Wat is industriële symbiose? Samenwerken voor een duurzame toekomst

De planeet met al haar grondstoffen is ons meest kostbare bezit. Van bos tot ondergrond, van mineraal tot metaal, van zon tot fossiele energiebronnen: het vormt allemaal ons natuurlijk kapitaal. Milgro wil een gezonde balans aanbrengen in het managen van dit natuurlijk kapitaal. Daarbij vormt industriële symbiose een belangrijke stap in het sluiten van grondstoffenketens. Zo voorkomen we dat kostbare grondstoffen afval worden en dat de aarde uitgeput raakt. In dit artikel vertellen we hoe ‘industrial symbiosis' ontstond en hoe het werkt. Ook leest u welke voordelen en uitdagingen deze benadering biedt.

Wat is industriële symbiose?

Symbiose is een begrip uit de biologie. Het verwijst naar een samenlevingsvorm waarin twee organismen van elkaar profiteren. Bijvoorbeeld doordat ze voedingsstoffen, energie, materiaal of informatie met elkaar uitwisselen. 
Industriële symbiose is een vorm van circulaire economie, waarin de reststroom van het ene bedrijf de grondstof voor het andere bedrijf vormt. Er ontstaan ketens van uitwisseling. Daarbij gaan grondstoffen en materialen niet verloren, maar worden ze telkens hergebruikt. Dit begrip sluit aan bij de visie van Milgro waarin we voorkomen dat grondstoffen afval worden.

Het ontstaan van industriële symbiose

Het concept industriële symbiose heeft zich in de loop der jaren geleidelijk ontwikkeld. Sinds de jaren 60 en 70 begonnen bedrijven te experimenteren met het delen van middelen, om zo kosten te besparen. Dit was een reactie op de toenemende bewustwording van milieuproblemen. 

Een van de vroegste en meest bekende voorbeelden van industriële symbiose is Kalundborg. In deze industriële Deense stad deelde de raffinaderij van Statoil water met een nabijgelegen energiecentrale. Deze leverde op zijn beurt stroom aan andere bedrijven. De stad werd verwarmd met afvalwarmtewater van de energiecentrale. De slibstoffen van de raffinaderij werden gebruikt als meststof in de landbouw. Naarmate het systeem zich naar bedrijven in de regio uitbreidde, ontstond een gesloten kringloop. Een meer recenter voorbeeld uit onze eigen koker is die van een fosfaatrijke reststroom uit een fabriek die wij hebben omgezet als fosfaatbron voor waterzuivering.

Hoe werkt industriële symbiose?

De natuur vormt een belangrijke inspiratiebron voor industriële symbiose. Met gesloten kringlopen is de natuur zelf meester in het efficiënt hergebruiken van middelen. Industriële symbiose bootst de kringlopen na die we in ecosystemen zien. Niets gaat verloren, alles heeft een functie. 

Voor het slagen van industriële symbiose is een goede samenwerking tussen bedrijven cruciaal. Inzicht in afvalstromen, maar ook in overtollige materialen, energie, water en bijproducten is essentieel. Een cruciaal principe is dat het afval van het ene bedrijf de hulpbron wordt voor een ander. Zo verkleint industriële symbiose niet alleen de behoefte aan nieuwe grondstoffen, maar stimuleert het hergebruik en vermindert daarmee kosten.

Voordelen van industriële symbiose

Industriële symbiose biedt verschillende voordelen:

  • Behoud van de waarde van grondstoffen door hergebruik
  • Terugdringen van verspilling
  • Kostenbesparing
  • Verminderen inkoop virgin materialen
  • Nieuwe kansen

De aarde is gebaat bij het efficiëntere gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Hergebruik van grondstoffen leidt tot een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering, waarbij aanzienlijk minder afval en vervuiling ontstaat. De gehele samenleving profiteert zo van minder negatieve milieueffecten. 

Daarnaast biedt industriële symbiose bedrijven economische voordelen. Herbruikbare materialen zijn vaak goedkoper dan nieuwe grondstoffen. Bovendien worden kostbare grondstoffen geen afval meer. Zo kan het proces op diverse vlakken zorgen voor een kostenbesparing. Bovendien biedt industriële symbiose nieuwe zakelijke kansen en inkomstenstromen: er ontstaan mogelijkheden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die anders niet haalbaar zouden zijn. 

Met ons uitgebreide netwerk van ontdoeners van afval kunnen wij als matchmaker optreden en zo de ideale verbindingen leggen tussen afval en grondstof, wat de kern van industriële symbiose vormt.

Uitdagingen en overwegingen

Industriële symbiose is een veelbelovend concept waarmee de circulaire economie binnen handbereik ligt. Toch moeten bedrijven nog een aantal uitdagingen en overwegingen aanpakken om het succesvol te implementeren.

Matchmaking

Een cruciale uitdaging in het realiseren van industriële symbiose is het vinden van de perfecte match tussen verschillende stromen. Hoe garandeer je dat wat voor de een afval is, naadloos aansluit op de behoefte van een ander bedrijf als waardevolle grondstof? Dit complexe vraagstuk vereist een diepgaand inzicht en uitgebreide netwerkmogelijkheden.

Hierin schuilt de kracht van een partij als Milgro. Met ons uitgebreide netwerk van ontdoeners van afval kunnen wij als matchmaker optreden en zo de ideale verbindingen leggen tussen afval en grondstof, wat de kern van industriële symbiose vormt.

Regelgeving

Ook regelgevende en logistieke belemmeringen bemoeilijken vaak de implementatie van industriële symbiose. Er kunnen complexe juridische kwesties ontstaan bij het delen van middelen en het hergebruiken van materialen tussen bedrijven. Regelgeving kan daarin soms een remmende factor zijn. Het is nodig om deze obstakels te overwinnen door middel van zorgvuldige planning en overleg met overheidsinstanties. Ook hierin kan Milgro u van advies dienen.

Industriële symbiose in de toekomst

Wereldwijd is er een groeiende aandacht voor en toenemende implementatie van industriële symbiose. De bezorgdheid over klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol. 

Daarnaast groeit de belangstelling voor industriële symbiose vanwege de verschuiving naar een circulaire economie. Daarin wordt gestreefd naar het minimaliseren van verspilling door producten en materialen zo lang mogelijk in de economie te houden. Industriële symbiose past perfect binnen dit model.

dashboard-klein-lander

Meer weten?

Als uw ultieme matchmaker, maken wij dankzij ons uitgebreide netwerk van afvalontdoeners de perfecte link tussen afval en grondstof – het hart van industriële symbiose. Daarnaast bieden wij met onze innovatieve online tools een dieper inzicht in uw afvalstromen en de potentie ervan. 

Meer weten? Boek een vrijblijvende afspraak

Afspraak maken