Auteur

Jessica Loudon

Datum

30 november 2020

Leestijd

2 minuten

De bijdrage van de bij aan de biodiversiteit

Sinds 7 november heeft Milgro een eigen bijenkast met bijenvolk. Zowel de bij als Milgro leveren ecosysteemdiensten en zijn hersteller van natuurlijk kapitaal. Daarom is de bij in het logo opgenomen. En ja, dan is het ook belangrijk om de daad bij het woord te voegen! De bijenkast zal door Liquid Nature worden beheerd en onderhouden.

liquid-nature-bijenkast-2

Evolutie van bijen

Meer dan 100 miljoen jaar geleden zijn de bijen op de aarde ontstaan. Dit was in de tijd dat dinosauriërs ook nog bestonden. Bloemen waren al 20 miljoen jaar eerder op de aarde dan bijen. Al snel bleek dat bijen en andere insecten graag de zoete nectar en voedzame stuifmeel van bloemen bezochten. Onderweg bestoven zij andere bloemen en planten. Dit bleek al snel een vruchtbare samenwerking te zijn, dat leidde tot toename van de biodiversiteit.

Impact van klimaatveranderingen op de bijen

Toen 65 miljoen jaar geleden enorme klimaatveranderingen ontstonden, stierven diverse planten en bloemen uit, die essentieel waren voor nectar en stuifmeel, als voeding voor de bijen. De bijen zijn toen bijna uitgestorven. Gelukkig zijn de veerkrachtige bijen sterker uit deze crisis gekomen! De geschiedenis lijkt zich vandaag de dag te herhalen.

Moderne uitdagingen voor de bij

In Nederland is er in de landbouw een monocultuur van maïs en gras voor voederproductie. Het ontbreekt aan voldoende voedsel voor bijen. Pesticiden en de varromijt dragen ook bij aan de bijensterfte. Circulaire landbouw biedt een beter alternatief. Ook natuurlijke imkermethodes zullen bijdragen aan vitale bijenvolken. De bijen doen het vaak beter in de stad, omdat daar meer biodiversiteit is en minder gebruik van pesticiden in tuinen bij mensen thuis.

Bestuiving en biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor de mens. Denk aan voedselvoorziening en het ontstaan van pandemieën. Bijen zijn voor 90% verantwoordelijk voor de bestuiving van bloemen en planten. Ruim 60% van de bestuiving van onze voedingsgewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen. Door afnemende biodiversiteit wordt het ecologische evenwicht aangetast en ontstaat grotere kans op verspreiding van ziekten. Bijen dragen door bestuiving bij aan biodiversiteit en daarmee aan een beter ecologisch evenwicht.

VN en biodiversiteit

De Verenigde Naties heeft met de duurzaamheidsdoelstellingen SDG 15 ‘life on land’ en SDG 14 ‘life below water’ de biodiversiteitsdoelen voor 2030 vastgelegd. Milgro zet zich in voor deze doelstellingen.

De nationale bijenstrategie

Het faciliteren van honingbijen in een bijenkast past bij de nationale bijenstrategie. De nationale bijenstrategie is gericht op het bed & breakfast principe: zorgen dat bijen zich kunnen nestelen en er voldoende bijenvoeding is. Bijenkasten en beheer en onderhoud door imkers sluiten daar bij aan. Daarbij wordt zowel de honingbij als de solitaire wilde bij gesupport.

Technologie inzetten ter verbetering

Door het plaatsen van sensoren in en onder de bijenkast, ontstaat inzicht in het gedrag van de bijen, op basis van data analyse. Door deze data te verzamelen, te interpreteren en vergelijken met andere imkers in de regio, kan de situatie van de bijenkast en het bijenvolk worden verbeterd. Deze technologie sluit ook goed aan bij de aanpak van Milgro.