Auteur

Milgro

Datum

28 mei 2021

Leestijd

3 minuten

Containertracking draagt bij aan Lean proces in interne afvallogistiek

In productie- en logistieke omgevingen wordt veel aandacht besteed aan het behalen van optimale efficiëntie. Het resulteert in de beste verhouding tussen gefabriceerde goederen of geleverde goederen en het verspillen van zo min mogelijk resources (tijd, geld, energie en grondstoffen). Het is belangrijk om ook indirecte processen, zoals het afvalproces, mee te nemen in de berekening van efficiency. Tenslotte geldt dat hoe minder arbeidsuren naar dit proces gaan, des te rendabeler met de factor tijd wordt omgegaan.

In dit blog wordt ingegaan op diverse Lean methodes voor het meten van efficiëntie in het proces, om vervolgens de rol van interne afvallogistiek en de verbeteringen die hierin te behalen zijn, te bespreken.

Lean-filosofie toegepast om maximale efficiency te bereiken

Productie-efficiëntie is vaak gekoppeld aan de Lean-filosofie, een werkwijze die sterk de nadruk legt op het continu verbeteren van processen en waardecreatie. Om te bepalen hoe efficiënt een proces is, wordt de output van een machine of zelfs van de gehele productie faciliteit gedeeld door de maximaal haalbare outputratio. Dit wordt ook wel de resource efficiency genoemd. 

Met procesoptimalisatie streven naar een hoge bezettingsgraad

Doel is om mensen en machines zoveel mogelijk productief te benutten. De bewerkingstijd (de tijd die daadwerkelijk aan het product of dienst besteed wordt) moet zo hoog mogelijk zijn in verhouding tot de totale beschikbare tijd. Toch zorgt deze optimale inzet van resources niet altijd voor het gewenste resultaat, omdat het kijkt naar deelprocessen en niet zo zeer van order tot en met aflevering, kortom de totale flow.

Flow efficiëntie steeds belangrijker

Bij flow efficiëntie is niet de medewerker of machine het centrale onderwerp, maar hetgeen door het proces te gaat, ook wel de ‘flow unit’ genoemd. Je volgt als het ware een klantorder door het hele proces heen. Om flow efficiëntie te meten deel je de totale bewerkingstijd door de doorlooptijd.

Maar bepaal je de optimale efficiëntie met de bezettingsgraad formule (resource) of met de flow formule? Om als organisatie zoveel mogelijk waarde te creëren tegen zo min mogelijk kosten, zijn uiteindelijk beide invalshoeken van belang. Lean six sigma beoordeelt beide formules:

model-effcientie

Bepalen van de waardestroom

Een waardestroom  kijkt naar alle activiteiten die nodig zijn om een product of service niet alleen te produceren, maar ook te leveren aan de eindgebruiker. Vervolgens wordt er bepaald welke activiteiten waarde toevoegen en welke activiteiten geen waarde toevoegen aan het proces. Activiteiten die geen waarde toevoegen aan het proces worden binnen de Lean Six Sigma filosofie ook wel verspillingen genoemd. Verspillingen komen in verschillende vormen voor, zoals defecte producten en lange wachttijden, maar ook activiteit besteed aan afval. De activiteit interne afvallogistiek zal in het waardestroommodel geplot worden aan de kant 'niet-waarde toevoegend'. 

waardestroom-distributie

Afvallogistiek en verlagen bestede tijd

Om een zo hoog mogelijke efficiency te bereiken is het verlagen van de tijd die besteed wordt aan de afvallogistiek heel relevant. Met het doormeten van looproutes met behulp van o.a. container tracking kan worden bepaald waar verbeteringen nodig zijn. Milgro biedt hiervoor een methode die geen impact op de primaire processen heeft. Door exact te analyseren wat de huidige looproutes zijn kan berekend worden welke tijd verspild wordt aan de interne afvallogistiek.

Smart waste logistics zorgt voor optimale looproutes

Op basis van de opgedane kennis wordt een advies uitgebracht om looproutes te verkorten, ofwel arbeidstijd besteed aan de interne afvallogistiek te verlagen. Oplossingen zijn divers, denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van centrale afval-inzamelingsstations, maar ook toepassen van andere typen containers. 

Resultaat van optimale interne afvallogistiek

  • Minder arbeidstijd besteed aan niet-waarde toevoegde activiteiten
  • Optimaliseren looproutes, zorgt voor verbetering van de gehele flow efficiëntie
  • Medewerkers hebben meer tijd voor het primaire proces
  • Meetbare besparingen op directe- en indirecte afvalkosten

Milgro's services

Het inzichtelijk maken en reduceren van de arbeidstijd die ‘op de werkvloer’ aan afvalbeheer wordt besteed, is een van de specialismen van Milgro. In combinatie met onder andere een slimme, flexibele en motiverende inzamelstructuur en ondersteund met volledige service & support, zorgt Milgro voor inzicht, overzicht en efficiency van het afvalmanagement. Smart waste management dus. Wij realiseren daarmee meetbare besparingen voor onze opdrachtgevers. Niet alleen op de directe afvalkosten, maar ook op indirecte kosten van afvalbeheer. Juist het reduceren van (handmatige) arbeid in het afvalproces en het minimaliseren van het aantal logistieke bewegingen, biedt kansen voor aanzienlijke kostenreductie.

New call-to-action

 

Wilt u uw gehele afvalproces onder de loep nemen?

Vraag een waste scan aan. 

Lees verder over de slimme afvalcontainer in het vakblad Warehouse Totaal: Slimme containers in logistiek: ‘De teneur was: als het afval maar weg is’.