šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

26 mei 2023

Reading time

1 minute

Week zonder Afval: de uitdagingen en oplossingen voor statiegeldblikjes

De strijd tegen zwerfafval en de nadelige effecten ervan op het milieu heeft geleid tot verschillende initiatieven wereldwijd. Een van de meest succesvolle methoden om zwerfafval te verminderen, is de introductie van statiegeld op blikjes. In dit blog leest u welke uitdagingen er zijn bij het verminderen van blikjes en welke oplossingen er worden voorgesteld.

Wat zijn statiegeldblikjes?

Statiegeldblikjes zijn metalen drankverpakkingen die consumenten tegen betaling kunnen inleveren bij speciale inzamelpunten. Het statiegeld, een kleine vergoeding van ā‚¬0,15 die wordt toegevoegd aan de aankoopprijs van het blikje, kan worden teruggevorderd wanneer het blikje wordt ingeleverd. Dit systeem stimuleert consumenten om de blikjes terug te brengen, waardoor ze niet in het milieu belanden.

blik

Verwerking van statiegeldblikjes

Wanneer statiegeldblikjes worden ingeleverd, ondergaan ze een specifiek verwerkingsproces. Allereerst worden de blikjes verzameld en naar recyclingfaciliteiten gebracht. Daar worden ze gesorteerd op basis van materiaalsoort, meestal aluminium of staal. Vervolgens worden ze gereinigd en geplet tot kleine pakketten, die gemakkelijk kunnen worden getransporteerd naar fabrikanten die de gerecyclede materialen kunnen gebruiken.

De grootste uitdagingen van statiegeldblikjes

  • Weinig inzamelingspunten: Er kan een tekort zijn aan voldoende inzamelingspunten, zoals statiegeldautomaten of speciale containers op kantoren. Als medewerkers geen handige plaatsen hebben om hun blikjes in te leveren, kan dit leiden tot een verminderde bereidheid om ze mee te nemen en in te zamelen.

  • Gebrek aan bewustzijn en betrokkenheid: Sommige medewerkers zijn zich mogelijk niet volledig bewust van de impact van blikjes op het milieu en het belang van recycling. Het vergroten van het bewustzijn en het betrekken van medewerkers bij het recyclen van blikjes is essentieel.

De oplossingen voor statiegeldblikjes


  • Uitbreiding van inzamelingspunten: Het vergroten van het aantal inzamelpunten, zoals statiegeldautomaten en speciale containers, maakt het gemakkelijker voor mensen om hun blikjes in te leveren. Deze inzamelpunten moeten toegankelijk en goed verspreid zijn, zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

  • Bewustwording creĆ«ren: Het bevorderen van bewustzijn en educatie over de negatieve effecten van zwerfafval en de voordelen van het inleveren van statiegeldblikjes kan de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Door middel van voorlichtingscampagnes, reclame en sociale media kunnen medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het statiegeldsysteem.

Tips of ideeƫn?

Heeft u tips of ideeĆ«n voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.

New call-to-action