šŸ—‘ļø

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Author

Milgro

Date

19 februari 2024

Reading time

3 minutes

De ECGT: alles wat u moet weten over deze wet tegen greenwashing

Jarenlang hebben bedrijven ongestoord groene claims kunnen maken zonder daarvoor enig bewijs te hoeven leveren. Daar komt nu verandering in, want met de Directive on Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT) neemt Europa maatregelen tegen greenwashing. Bedrijven moeten hun duurzaamheidsclaims straks onderbouwen met data.

Driekwart van de producten op de Europese markt claimt op een of andere manier groen of duurzaam te zijn, maar meer dan de helft van deze claims is vaag, misleidend of ongegrond, bleek uit onderzoek van de Europese Commissie in 2020. Ook kent bijna de helft van de 230 groene labels die je binnen de EU op producten tegenkomt, zwakke of zelfs helemaal geen verificatieprocedures. De roep om wetgeving die zulke vormen van greenwashing aan banden legt, werd de afgelopen jaren dan ook steeds luider. De Directive on Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT) is het Europese antwoord op deze roep.

Wat is de ECGT?

De ECGT is een richtlijn die ervoor zorgt dat consumenten betere, groenere aankoopkeuzes kunnen maken, doordat ze worden beschermd tegen misleidende marketingpraktijken zoals vage of misleidende groene claims. Ook moeten consumenten dankzij de ECGT duidelijker worden geĆÆnformeerd hoe lang producten meegaan. Zo zorgt de ECGT ervoor dat alleen producten die Ć©cht duurzaam zijn zich straks nog als zodanig kunnen presenteren. De richtlijn moet in 2026 door de Europese lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving.

Het bredere perspectief: een circulaire economie

De ECGT gaat verder dan alleen het reguleren van greenwashing; het is een belangrijke stap in de richting van een circulaire toekomst waarin producten zo lang mogelijk meegaan en worden ontworpen met het oog op hergebruik en reparatie, in plaats van op vervanging. De richtlijn bevordert zo een economie waarin grondstoffen maximaal worden benut en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Verboden vormen van greenwashing

De ECGT maakt dus korte metten met het misleiden van consumenten. In de richtlijn wordt een aantal gangbare marketingpraktijken omschreven die niet meer worden getolereerd:

  • Het voeren van een duurzaamheidslabel dat niet is gebaseerd op een erkende certificeringsregeling of is opgesteld door een overheidsinstantie.
  • Het doen van generieke duurzaamheidsclaims zonder onderbouwing. Denk aan kreten als 'milieuvriendelijkā€™, ā€˜groenā€™, ā€˜ecoā€™ of ā€˜biologisch afbreekbaarā€™. Alleen producten die bewezen duurzamer zijn dan vergelijkbare producten uit dezelfde categorie, mogen zich straks als zodanig profileren.
  • Een product groen of duurzaam noemen terwijl slechts een onderdeel van het product of bedrijf is verduurzaamd.
  • Een bepaalde groene eigenschap van een product adverteren, terwijl die eigenschap wettelijk verplicht is voor deze productcategorie.
  • Claimen dat een product groen is omdat de producent de emissies compenseert. Onder de ECGT kunnen bedrijven alleen claimen dat een product klimaatneutraal is, als de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd via een gecertificeerd systeem, zoals VCS of The Gold Standard.

Transparantie over duurzaamheid

Het Europees Parlement wil, naast het tegengaan van greenwashing, ook dat consumenten beter op de hoogte zijn van de duurzaamheid van producten, dus hoe lang gaan ze in werkelijkheid meegaan. Bedrijven zijn daarom verplicht om nog voor de aankoop duidelijk te communiceren of een product in de toekomst onbruikbaar zal worden door een geplande veroudering. Wie straks een digitaal product koopt, moet worden geĆÆnformeerd over toekomstige software-updates die het gebruik negatief zullen beĆÆnvloeden. En ook het recht op reparatie krijgt meer slagkracht dankzij de ECGT. Goederen voorstellen als repareerbaar terwijl ze dat niet zijn, mag straks niet meer. Bovendien moeten consumenten nadrukkelijk op de wettelijke garantietermijn van twee jaar worden gewezen, zodat er minder vaak onnodig spullen worden weggegooid.

Dit betekent de ECGT voor bedrijven

Vanaf 2026 zal elke groene, duurzame of circulaire claim dus gebaseerd moeten zijn op objectieve en verifieerbare cijfers. Bedrijven zullen hiervoor kritisch moeten gaan kijken naar hun eigen productieprocessen, de herbruikbaarheid van hun grondstoffen, het ontwerp van hun producten en het einde van de levensfase ervan. Met principes van Re-design, Repair en Reuse als leidraad zullen zij de levensduur van hun producten zo lang mogelijk moeten maken. Bovendien zullen ze tijdig inzicht moeten verkrijgen in de eigen productiestromen, om straks op basis van data te kunnen voldoen aan de strenge normen die de ECGT stelt.

Afvalstromen onder controle

De invoering van de ECGT noopt tot een efficiĆ«ntere, duurzame benadering van grondstoffen. Milgro helpt bedrijven daarbij. We bieden bedrijven inzicht in de eigen productie- en afvalstromen op basis van data, om ervoor te zorgen dat kostbare grondstoffen geen afval meer worden. Dat bespaart niet alleen kosten en tijd, maar ook een kleinere ecologische voetafdruk. Zo helpen we bedrijven op alle fronten te voldoen aan de wetgeving  en versnellen we samen de circulaire economie.

dashboard-900x600

Meer weten?

Bent u klaar om uw bedrijf naar een groener niveau te tillen door te sturen op uw eigen grondstoffen-, productie-, en afvalstromen? Boek dan een demo en ontdek hoe Milgro u kan helpen te innoveren en verduurzamen in overeenstemming met de ECGT.

Boek demo